โครงการ CAREER READY GUIDE “เตรียมพร้อมศู่โลกการทำงานในอนาคต”

โครงการ CAREER READY GUIDE “เตรียมพร้อมศู่โลกการทำงานในอนาคต”
ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9 0 2 4 5 6 7 8