พิธีมอบแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คณะวิทยาการจัดการ

พิธีมอบแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในวันที่ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร