ประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ มหาวชิราลงกรณ
15 4 5 16 17 6 7 18 11 12 1 8 9 13 2 10 3 14