อบรมการใช้งานสารสนเทศในการเรียนการและงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมการใช้งานสารสนเทศในการเรียนการและงานวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559  เวลา 13.30 น. -16.30 น.
ณ  ห้อง 13207 อาคาร 13

1 8 2 02 7 6 5 01 4 9 3 03