สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ

คณะวิทยาการ จัดสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง 843 อาคารกาญจนาภิเษก

7 6 5 4 3 2