โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะวิทยาการจัดการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559  เวลา   08.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ สำนักงานสภาคณาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1 IMG_6120 IMG_6196 IMG_6193 IMG_6192 IMG_6191 IMG_6190 IMG_6188 IMG_6179 IMG_6177 IMG_6176 IMG_6172 IMG_6171 IMG_6169 IMG_6170 IMG_6167 IMG_6168 IMG_6166 IMG_6165 IMG_6164 IMG_6163 IMG_6161 IMG_6160 IMG_6159 IMG_6151 IMG_6152 IMG_6153 IMG_6154 IMG_6155 IMG_6157 IMG_6158 IMG_6150 IMG_6148 IMG_6146 IMG_6147 IMG_6139 IMG_6145 IMG_6138 IMG_6136 IMG_6144 IMG_6143 IMG_6135 IMG_6127 IMG_6130 IMG_6131 IMG_6132 IMG_6133 IMG_6134 IMG_6126 IMG_6125