โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาการใช้สถิติและโปรแกรม LISREL for Windows เพื่อการวิเคราะห์ผลด้านสถิติการวิจัยขั้นสูง

IMG_3548 IMG_3544 IMG_3542 IMG_3538 IMG_3534 IMG_3692 IMG_3691 IMG_3666 IMG_3668 IMG_3671 IMG_3674 IMG_3622 IMG_3621 IMG_3597 IMG_3596 IMG_3593 IMG_3553 IMG_3582 IMG_3586 IMG_3588 IMG_3592 IMG_3549 IMG_3551 IMG_3552 IMG_3665 IMG_3660 IMG_3657 IMG_3670 IMG_3637 IMG_3632 IMG_3683 IMG_3688