โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาหนองหาร จังหวัดสกลนคร

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 21  – 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ศาลาประชาคม บ้านน้ำพุ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

3 14 13 6 5 4 12 11 10 2 9 1 8 15 7