โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร (ป.ตรี มีแขนงวิชา))

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ 1116 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

11 9 8 7 6 5 4 3 0 1 2