กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์และเซ้นสัญญารับทุนจากบริษัท ซีพีออล์ ประจำปีการศึกษา 2259 รอบที่ 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1 01 16 14 15 02 5 3 4 8 13 9 11 10 6 7 12 2