โครงการฝึกอบรม และสอบมาตรฐานสากล Entry Level หลักสูตร Digital Literacy Certification (IC 3) ประจำปี 2559

โครงการฝึกอบรม และสอบมาตรฐานสากล Entry Level  หลักสูตร Digital Literacy Certification (IC3) ประจำปี 2559

ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม และสอบมาตรฐานสากล Entry Level  หลักสูตร Digital Literacy Certification (IC3) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2559  ณ ห้อง 13208 ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรม ic 3