อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.”

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.”
วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร