อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

” เรียนรู้ ” “แบ่งปันความสุข” และ ” เติมพลังใจ”

ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.