ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านครั้งเดียว” (ติดตามผลครั้งที่ 5)

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านครั้งเดียว” (ติดตามผลครั้งที่ 5)

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการฉบัยสมบูรณ์และนำมาเข้าร่วมอบรมโครงการการอบรม

เรื่อง “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว” (ติดตามผลครั้งที่ 5)

ในวันที่ 4 – 6 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 2