ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซต์อาจารย์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซต์อาจารย์

ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบเว็บไซต์อาจารย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559