โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักประชาธิปไตยในโรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้าน

14

13

12

11

10

9

8

7

16

17

1

2

3

4

5

6

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักประชาธิปไตยในโรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้าน