โครงการวันวิทยาการจัดการ (FMS DAY) ประจำปี 2559 กิจกรรมการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ

11 13 12 10 9 8 7 5 4 3 1 โครงการวันวิทยาการจัดการ (FMS DAY) ประจำปี 2559 กิจกรรมการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ 17 18 19 20 21 22 24 29 15 โครงการวันวิทยาการจัดการ (FMS DAY) ประจำปี 2559 กิจกรรมการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ