พันธกิจ (Obligation)

พันธกิจ (Obligation)

  1. จัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
  2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
  3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม