คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

 


นายศักดาเดช   กุลากุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ชัยณรงค์  พูลเกษม
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ.เมธาวี  ยีมิน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ผศ.วัชระ   อักขระ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
ผศ.ดร.สามารถ  อัยกร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี