คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาลนายศักดาเดช   กุลากุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายชัยณรงค์  พูลเกษม
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

นางเมธาวี  ยีมิน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

นายวัชระ   อักขระ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
นายชัยณรงค์  พูลเกษม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี