ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงาน “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงาน “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
กำหนดการ – คำชี้แจง นิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงาน “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
1.แบบฟอร์มออนไลน์  URL :  https://goo.gl/forms/WrmFVVMs1275Udq32
2. อีเมล์ : arit_snru@snru.ac.th
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ งานบริการสารสนเทศ เคาน์เตอร์ ยืม – คืน ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด”

โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3

ด้วยสำนักงานพัฒน่การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3”

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอเชิญส่งบทความนำเสนอพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่-5/2560

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560

จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 12 ฉบับที่ 73 ประจำเดือน เมษายน 2560

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

คณะวิทยาการจัดการร่วมงานการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหกิจวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ่านเพิ่มเติม “การประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25”

คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวันพุธที่ 15  พฤศจิกายน 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
ในระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้อง 844 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ”

ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2560

คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมประเพณีงานลอยกระทง ปี 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย ผศ.ดร ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี
ซึ่งทางคณะวิทยาการได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1นางนพมาศ  กระทง และขบวนแห่กระทง  อ่านเพิ่มเติม “ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2560”

กิจกรรมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ โถงอาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”

คณะวิทยาการจัดการ

Fms Caleandar

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารหนองหารหลวง

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558

146

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 20 มกราคม 2560

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

Facebook Page

VDO แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

VDO แนะนำการจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ

สื่อความรู็เคลื่อนไหน ITA Info Graphics