ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NFR ประจำปี 2560 เพื่อทำวิจัย ณ สาธาณรัฐเกาหลี

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ โครงการสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติเรื่อง Interrogating professional

ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อาจารย์สนใจการพัฒนาโจทย์งานวิจัยและร่วมดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในบริบทของโครงการท่องเที่ยววิถีชาวนาไทย

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

อบรม CHE QA Online for 3 Degrees Levels CHE 3D ประจำปีการศึกษา 2559

อบรม CHE QA Online for 3 Degrees Levels CHE 3D ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคาร 11 อ่านเพิ่มเติม “อบรม CHE QA Online for 3 Degrees Levels CHE 3D ประจำปีการศึกษา 2559”

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการด้านกิจการนักศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการด้านกิจการนักศึกษา  ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการด้านกิจการนักศึกษา”

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบงกต อาคาร 11 อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง”

อบรม เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรม เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “อบรม เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อ่านเพิ่มเติม “อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

คณะวิทยาการจัดการ

Fms Caleandar

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558

146

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 20 มกราคม 2560

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

Facebook Page

VDO แนะนำคณะวิทยาการจัดการ