ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากที่เรียนในชั้นเรียน ดังนั้นศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงใคร่เชิญชวนคณะต่างๆร่วมเสนอโครงการโดยมีconceptและแนวทางการจัดโครงการ อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”
ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม””

มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

“มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  อ่านเพิ่มเติม “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก”

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ตึก 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA”

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Big cleaning Day

คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และ นศ ทุกสาขาร่วม Big cleaning Day ในวันที่อังคาร 6  มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม Big cleaning Day”

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training Project) เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training Project)
เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media
ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. -16.30 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training Project) เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media”

โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสาน สู่ครัวโลก “กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการ
ได้จัดทำโครงการวัฒนธรรมอาหารอีสาน สู่ครัวโลก “ กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา”
ณ โถงอาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสาน สู่ครัวโลก “กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา””

โครงการบริการวิชาการ และบูรณาการการวิจัย (SME)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ
ได้จัดโครงการบริการวิชาการ และบูรณาการการวิจัย (SME)
กิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ ศาลาเอนกประสงค์ อำเภอเต่างอย จ.สกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการบริการวิชาการ และบูรณาการการวิจัย (SME)”

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 -16.00 น.
ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA”

คณะวิทยาการจัดการ

Fms Caleandar

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารหนองหารหลวง

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558

146

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

Facebook Page

VDO แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

VDO แนะนำการจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ

สื่อความรู็เคลื่อนไหน ITA Info Graphics