ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาการ แลละบูรณาการวิจัย (SME) “กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน”

โครงการบริการวิชาการ แลละบูรณาการวิจัย (SME) “กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ  ศาลาประชาคมบ้านหนองดินดำ  ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการบริการวิชาการ แลละบูรณาการวิจัย (SME) “กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน””

โครงการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับชั้นปีที่ 1
ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ การพัฒนาโจทย์ เพื่อให้ได้รับการตีพีิมพ์เพื่อในวารสาร TCI 1 และวารสารฐาน Scopus and ISI

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ การพัฒนาโจทย์ เพื่อให้ได้รับการตีพีิมพ์เพื่อในวารสาร TCI 1 และวารสารฐาน Scopus and ISI
ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ การพัฒนาโจทย์ เพื่อให้ได้รับการตีพีิมพ์เพื่อในวารสาร TCI 1 และวารสารฐาน Scopus and ISI”

โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
กิจกรรม อบรมทักษะชีวิตตามวิถีธรรมในศตวรรษที่ 21
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ห้องสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร
บรรยายโดย พระอาจารย์ฉัฐกรณ์ (ฉายามหาปุญโญ) อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจ”

กิจกรรม Big cleaning Day

คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และ นศ ทุกสาขาร่วม Big cleaning Day ในวันที่อังคาร 6  มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม Big cleaning Day”

คณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารหนองหารหลวง

ตัวอย่างแบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการซ่อมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหว่างวันที่ 3 -14 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558

146

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

Facebook Page

VDO แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

VDO แนะนำการจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ

สื่อความรู็เคลื่อนไหน ITA Info Graphics