ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแมาฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อ่านเพิ่มเติม “ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1”

ขอเชิญ ร่วมนิทรรศการวิชาการ เทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำ 2560

ขอเชิญ ร่วมนิทรรศการวิชาการ เทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำ 2560
ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560 ณ สนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญ ร่วมนิทรรศการวิชาการ เทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำ 2560”

ขอแจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขอแจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Pre – test)
และขอแจ้งกำหนดการอบรมตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อ่านเพิ่มเติม “ขอแจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิงที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิงที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น
ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 Iณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิงที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น”

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอเชิญส่งบทความนำเสนอพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่-5/2560

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560

จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 12 ฉบับที่ 73 ประจำเดือน เมษายน 2560

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ โถงอาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2560

ประชุมคณะครั้งที่ 4/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 844  คณะวิทยาการจัดการ
และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทกาญจน์   เกิดมาลัย และยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2560”

โครงการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง เตรียมความพร้อม สร้างทักษะด้านภาษา เปิดโอกาสการเข้าสู่ ลาว เวียดนาม 

โครงการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เรื่อง เตรียมความพร้อม สร้างทักษะด้านภาษา เปิดโอกาสการเข้าสู่ ลาว เวียดนาม
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง เตรียมความพร้อม สร้างทักษะด้านภาษา เปิดโอกาสการเข้าสู่ ลาว เวียดนาม “

บริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้กับท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

บริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ”
ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. -12.00 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม “บริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้กับท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม”

คณะวิทยาการจัดการ

Fms Caleandar

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารหนองหารหลวง

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558

146

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 20 มกราคม 2560

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

Facebook Page

VDO แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

VDO แนะนำการจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ

สื่อความรู็เคลื่อนไหน ITA Info Graphics