ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแข่งขนทักษะการตอบปัญหาวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการแข่งขนทักษะการตอบปัญหาวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 844 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการแข่งขนทักษะการตอบปัญหาวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญศิษย์เก่าและปัจจุบัน วจ. ร่วมเตรียมติวข้อสอบ กพ.  ทั้งศิษย์ รปศ.การเงิน บัญชี ตลาด จัดการ เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ คอมฯ นิเทศ แจ้งสำรองที่นั่งได้ ในวันเวลาดังกล่าว 9.00.-16.00 น. ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1”

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่-5/2560

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560

จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 12 ฉบับที่ 73 ประจำเดือน เมษายน 2560

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านวิชาการของนิสิต

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560

โครงการทำบุญ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560
ในวันศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมการทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560”

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัตบงกช อาคาร 11 อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์”

คณะวิทยาการจัดการ

Fms Caleandar

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารหนองหารหลวง

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558

146

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 20 มกราคม 2560

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

Facebook Page

VDO แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

VDO แนะนำการจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ

สื่อความรู็เคลื่อนไหน ITA Info Graphics