ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 55 ปี มรสน.
ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมจามจุรี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.”

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 844 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ”

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562”

รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ประจปีการศึกษา 2562
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ 19 มิถุนายน 2562 – 5 กรกฏาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม “รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562”

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ ห้อง 834 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต”

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ ห้อง 843 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ”

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ ห้อง 843 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต”

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ ห้อง 843 คณะวิทยาการจัดการ
อ่านเพิ่มเติม “ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562”

โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ1
ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมพํฒนาฝีมือแรงงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1”

คณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารหนองหารหลวง

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การจัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS และการส่งข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเข้าโปรแกรม Ltax๓๐๐๐”

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการซ่อมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหว่างวันที่ 3 -14 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561

146

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180

Facebook Page

VDO แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

VDO แนะนำการจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ

สื่อความรู็เคลื่อนไหน ITA Info Graphics