ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วัดโนนสวรรค์ (หลวงปู่ภูพาน) เวลา 09.00 น เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา”

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและประยุกต์ใช้งาน Ms Excel สำหรับงานสำนักงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและประยุกต์ใช้งาน Ms Excel สำหรับงานสำนักงาน
ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ 1113-1114 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและประยุกต์ใช้งาน Ms Excel สำหรับงานสำนักงาน”

สภามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ

สภามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ
ในวันที่ 28 กันยายน 2561
ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “สภามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ”

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ในวันที่ 28 กันยายน 2561
ณ ห้อง 13209 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”

โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หลักประชาธิปไตยในโรงเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หลักประชาธิปไตยในโรงเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ณ โรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาไหล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร  อ่านเพิ่มเติม “โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หลักประชาธิปไตยในโรงเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการ 15 องค์กรภาคีความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการ 15 องค์กรภาคีความร่วมมือ
ส่งเรสิใพื้นที่รูปธรรมสู่แผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวีัดสกลนคร 19 ตำบลรูปแบบนำร่อง 25 ตำบลแผนขยายการพัฒนา ณ ห้องสุรอุทก อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการ 15 องค์กรภาคีความร่วมมือ”

คณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารหนองหารหลวง

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการซ่อมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหว่างวันที่ 3 -14 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558

146

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180

Facebook Page

VDO แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

VDO แนะนำการจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ

สื่อความรู็เคลื่อนไหน ITA Info Graphics