ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดการผลิตสื่อ Clip Video สารคดีในหัวข้อ “ประวัติ วิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์จากคราม”

ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท รับสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง 10 กุมพาพันธ์ 2560 ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คลิก ดาวน์โหลดใบสมัครและเงื่อนไขการสมัคร

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกำหนดให้ทดสอบความสามรถทางภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559ซึ่งมีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ -ปีการศึกษา2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 17 “ราชพฤกษ์เกมส์ มิตรภาพเหนือชัยชนะ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศเจตจำนง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในวัศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อ่านเพิ่มเติม “โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต”

โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการวิจัย (SME) กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน

โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการวิจัย (SME) กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน
ในวันพฤหัสบดีทีี 30 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการวิจัย (SME) กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน”

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2559
ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม “โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต”

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558

146

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 20 มกราคม 2560

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

ระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ

146
146
internship
145
146
144
135

Facebook Page