สาขาวิชาการบัญชี

สาขาการบัญชี

ปรัชญา
         มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  พัฒนางานบริการวิชาการ  และผลงานทางวิชาการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ


วิสัยทัศน์ 
               สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถด้านการบัญชี  เพื่อใช้พัฒนาตนเอง  สังคม  พัฒนาธุรกิจให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ


พันธกิจ 
            1. ด้านการจัดการศึกษา  ผลิตบัณฑิตแขนงวิชาการบัญชี  ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
            2. ด้านการวิจัย  ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาทำวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
            3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการด้านการบัญชีแก่สังคมและท้องถิ่น
            4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยและชุมชน

 


 ปณิธาน 
            มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชี  ให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำวิชาชีพด้านการบัญชี


  อาจารย์ประจำสาขา


นายศักดาเดช  กุลากุล
หัวหน้าสาขาวิชา


ผศ.เกษร  ขาวสีจาน
ผศ. ระดับ ๘


ผศ.นาตยา  ธีระอกนิษฐ์
ผศ. ระดับ ๘


ผศ.นวรัตน์   สุรัติวรพัทธ์
ผศ.  ระดับ ๘


ผศ.วาทินี  ศรีมหา
ผศ.  ระดับ ๗


นางสาวเอื้อมอุรา พราจันทร์
พนักงานมหาวิทยาลัย

   
นางสาวจินตนา   แพงดวงแก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย
 


แผนการเรียนตลอดหลักสูตร แขนงวิชาการบัญชี

กิจกรรม ปี 53

 

กิจกรรม ปี 54

ชนะเลิศประเภทบุคคล และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม

จากการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 8

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101