ข่าวประชาสัมพันธ์

Download เอกสารตัวอย่าง มคอ3 และ มคอ 5

 ตัวอย่าง

มคอ3 Download

มคอ5 Downloadวันที่ : 9 เม.ย. 2556
ที่มา : อาจารย์ศักดาเดช กุลากุล
อ่าน : 1222

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101